Договір-оферта

1. Предмет договору

1.1 Виконавець зобов'язується надати Замовнику Послуги у вигляді доступу до Сайту і його Сервісу Planner office (далі Послуги), згідно обраного Замовником тарифним планом.

1.2 Послуги починають надаватися Замовнику з моменту реєстрації Аккаунту Замовника на Сайті і отримання аутентифікаційних даних.

1.3 Замовник має право використовувати Послуги, не здійснюючи сплату їх вартості тільки в разі використання Безкоштовного тарифного плану з обмеженими функціями.

1.4 Надання та отримання Послуг здійснюється Сторонами за допомогою мережі Інтернет.

1.5 До переліку Послуг не входить надання можливості використання Послуг в офісі Виконавця, налагодження та/або діагностика устаткування і програмного забезпечення Замовника, як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Замовника, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

 

2 Порядок і умови реєстрації Аккаунту Користувача в сервісі

2.1 Реєструючись в сервісі Замовник зобов'язаний надати свій діючий e-mail.

2.2 Замовник не має права надавати в оренду, продавати або будь-яким іншим способом надавати Аккаунт в постійне або тимчасове, платне або безкоштовне, володіння та/або користування третім особам (за винятком користувачів, зареєстрованих в рамках Аккаунту).

2.3 Аккаунт надається в тому випадку, якщо на момент надання таке ім'я (e-mail) не було зареєстровано в сервісі, а також, не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми при реєстрації такого e-mail.

2.4 Права на використання Аккаунту надаються Замовнику тільки на термін використання Замовником Послуг, на умовах обраного Замовником тарифним планом.

 

3 Права та обов'язки сторін

3.1 Обов'язки Замовника:

3.1.1 Своєчасно і в повному обсязі сплачувати за Послуги Виконавця відповідно до обраного Тарифного плану.

3.1.2 За рахунок своїх сил і засобів забезпечити собі доступ до мережі Інтернет та наявність необхідного для цього обладнання.

3.1.3 Повністю дотримуватися і виконувати умови Договору та інших угод, що регулюють використання Послуг, Сервісу і Сайту.

3.2 Обов'язки Виконавця:

3.2.1 Якісно, ​​вчасно і в повному обсязі надавати Послуги Замовнику.

3.2.2 Не пізніше, ніж за 24 години (двадцять чотири години) попереджати Замовника про проведення профілактичних і ремонтних робіт, які впливають на доступність використовуваних Послуг шляхом надсилання відповідного попередження на адресу електронної пошти Замовника або через внутрішню систему сповіщень Сервісу.

3.2.3 Зберігати конфіденційність даних Замовника, керуючись «Угодою про конфіденційність».

3.2.4 Своєчасно інформувати Замовника про зміну умов надання Послуг шляхом публікації такої інформації на Сайті і/або шляхом її відправки на адресу електронної пошти Замовника.

3.3 Права Замовника:

3.3.1 Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання Послуг відповідно до умов даного Договору.

3.3.2 Своєчасно і в повному обсязі отримувати від Виконавця інформацію (в тому числі, за допомогою електронної пошти) щодо якості, вартості та порядку надання Послуг. При цьому консультування про порядок використання Сайту і Сервісів здійснюється Виконавцем виключно через електронну пошту і/або через внутрішню систему постановки завдань Сервісу.

3.4 Права Виконавця:

3.4.1 У разі прострочення сплати за Послуги, а також в разі порушення Замовником умов Договору та/або угод, що регулюють порядок використання Послуг, Сайту і Сервісів ( «Умови використання», «Угода про конфіденційність» і т.д.) і/або порушення чинного законодавства, Виконавець має право зменшити перелік Послуг або призупинити надання Послуг Замовнику шляхом блокування доступу Замовника до Аккаунту, Сайту та/або Сервісу.

Виконавець, за допомогою повідомлення через електронну пошту повідомляє Замовника за 7 (сім) робочих днів (або в інший термін) до настання таких обмежень і блокування, із зазначенням причини такого блокування і, якщо це можливо, вказівки умов, при яких доступ буде відновлено. У разі припинення надання Послуг з причин, вказаних в даному пункті Замовник сплачує за фактично надані Послуги.

3.4.2 По закінченню 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту блокування доступу Замовника до Аккаунту, Виконавець має право знищити Аккаунт Замовника та Інформаційні матеріали Замовника які зберігаються в ньому.

3.4.3 При підвищених вимогах Замовника до функціональних, апаратних та інших ресурсів, які надаються в рамках Послуг, Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовнику перехід на інший Тарифний план.

3.4.4. Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цим Договором. При цьому Виконавець залишається відповідальним за якість наданих Послуг з урахуванням обмежень відповідальності, передбачених цим Договором.

 

4 Вартість послуг і порядок розрахунків

4.1 Вартість Послуг згідно обраного Замовником тарифним планом на момент укладення Договору вказується на веб-сторінці Сайту https://planneroffice.com.ua/tariffs

4.2 Виконавець розпочинає надання Послуг тільки після отримання повної оплати.

4.3 Замовник здійснює оплату Послуг шляхом перерахування грошових коштів на рахунки Виконавця, виконуючи це після проходження процедури авторизації в особистому кабінеті Користувача.

4.4. Зарахування грошових коштів в рахунок оплати Послуг відображається в Особистому кабінеті Замовника в рядку Баланс.

4.5 Послуги надаються за умови наявності позитивного балансу на Особистому рахунку Замовника. Замовник зобов'язаний самостійно слідкувати за настанням негативного балансу на своєму Особистому рахунку. Сервіс автоматично повідомляє Замовника про негативний баланс за 7 (сім) календарних днів до моменту його виникнення шляхом відправки електронного повідомлення на адресу електронної пошти Замовника.

При наявності позитивного балансу надання Послуги Замовнику автоматично продовжується на термін 1 місяць. Сервіс автоматично повідомляє Замовника про продовження дії поточного тарифного плану на e-mail, а також повідомленням всередині Сервісу.

4.6 Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг та Тарифні плани. Змінена вартість Послуг та Тарифні плани починають діяти з дати, зазначеної в письмовому повідомленні Виконавця, але не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання такого повідомлення Замовником. Зміна вартості Послуг і Тарифних планів не застосовується до вже сплачених Замовником Послуг.

4.7 У разі незгоди Замовника зі зміною вартості Послуг і/або Тарифних планів, Замовник зобов'язаний протягом 7 (семи) днів з моменту направлення Виконавцем інформації про зміни, письмово повідомити Виконавця по електронній пошті про свою незгоду. У разі недосягнення згоди між Сторонами про зміни умов Договору, Договір вважається розірваним.

4.8 При здійсненні оплати Замовник зобов'язаний вказувати в платіжному документі свій Тарифний план і назву свого Аккаунту, який наданий йому при реєстрації. Якщо в призначенні платежу, здійсненого замовником і зарахованого на розрахунковий рахунок Виконавця, не вказано Аккаунт Замовника, Виконавець має право не надавати Послуги до моменту підтвердження Замовником даної оплати в рахунок конкретного Аккаунту.

4.9 Послуги вважаються сплаченими для того Аккаунту, який вказаний в призначенні платежу, незалежно від того, хто здійснив оплату.

4.10 Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснюваних ним платежів. У разі зміни банківських реквізитів Виконавця, нові реквізити можуть бути доведені до відома Замовника шляхом направлення відповідного письмового повідомлення. З моменту направлення Виконавцем письмового повідомлення про зміну платіжних реквізитів Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за застарілими банківськими реквізитами.

4.11 Датою сплати за Послуги вважається дата зарахування грошових коштів на поточний розрахунковий рахунок Виконавця.

4.12. При неможливості використання Замовником Послуг з причин, залежних від Виконавця, і за умови сумлінного виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, Виконавець не стягує оплату за час такого ненадання Послуг.

 

5 Відповідальність Сторін

5.1 Сторони розуміють специфіку обробки і передачі даних в мережі Інтернет, тому погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг з незалежних від нього причин, включаючи, але не обмежуючись в результаті збоїв в роботі програмно-апаратних комплексів третіх осіб і/або каналів передачі даних, що не належать Виконавцю.

5.2 Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки і не отримання вигоди, пов'язаної з використанням Послуг Замовником.

5.3 Виконавець не несе відповідальності за зміст будь-яких даних і Інформаційних матеріалів, які створюються, обробляються, передаються та отримуються Замовником або іншими користувачами Сайту і не відшкодовує будь-які збитки, завдані такими даними, їх змістом і використанням.

5.4 У разі якщо Замовнику стало відомо про порушення будь-якою іншою особою умов цього Договору, Правил користування про використання Сайту, Угоди про конфіденційність або будь якої іншої угоди з Виконавцем, Замовник зобов'язаний негайно повідомити Виконавця про такі порушення та вжити необхідних заходів, в межах своєї компетенції, для припинення таких порушень.

5.5 У випадку ненадання або неякісного надання Послуг Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% від вартості Послуг за відповідний місяць за кожен факт такого порушення. Оплата штрафних санкцій здійснюється виключно шляхом віднімання суми штрафних санкцій з вартості Послуг за наступний звітний період.

5.6 У випадку, якщо термін порушення надання Послуг перевищує 15 (п'ятнадцять) календарних днів, Замовник має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку і вимагати повернення вартості не наданих або наданих неналежним чином Послуг. При цьому за Замовником зберігатися право на стягнення штрафних санкцій згідно п.6.5 Договору.

5.7 Замовник несе відповідальність за збереження своїх Даних авторизації і за документально підтверджені збитки, завдані Виконавцю в результаті санкціонованого або несанкціонованого отримання і використання Даних авторизації Замовника будь-ким. У разі крадіжки Даних авторизації (Логіна та Пароля) Замовника, Замовник має право направити на адресу Виконавця письмову заяву про зміну паролю з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, який підтверджує сплату за Послуги на дату зміни паролю.

 

6 Порядок вирішення суперечок

6.1 Всі протиріччя між Сторонами щодо виконання даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов'язкову досудову форму врегулювання суперечок шляхом пред'явлення претензії відповідно до чинного законодавства України.

6.2 До розгляду Виконавцем приймаються тільки ті претензії щодо Послуг, які заявлені Замовником в письмовій формі і з дотриманням строків позовної давності, встановленої чинним законодавством України. Термін розгляду претензій Замовника становить не більше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту її отримання Виконавцем.

6.3 З метою вирішення технічних питань при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні Послуг, Сайту, Акаунту і/або мережі Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації як експертів.

6.4 Сторони дійшли згоди, що при розгляді спорів, Сторони мають право надавати як докази роздруківку електронних листів (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У разі, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа підтверджується незалежними експертами або Інтернет-Сервіс-Провайдером, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист.

6.5 У разі неможливості врегулювання суперечок шляхом переговорів, суперечки розглядаються у відповідному суді України.

6.6 З усіх питань, не врегульованих Договором, Сторони будуть керуватися чинним законодавством України.

 

7 Термін дії договору

7.1 Договір набуває чинності з моменту реєстрації Замовником Аккаунту на Сайті і діє протягом всього терміну, коли Виконавець надає Послуги, а Замовник заних сплачує, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

7.2 Дія Договору, також, припиняється у разі:

7.2.1 розірвання Договору за згодою Сторін;

7.2.2 відмови Замовника від Послуг, про яку він повинен сповістити Виконавця за 5 (п'ять) календарних днів до дати припинення дії Договору, шляхом відправлення повідомлення на адресу електронної пошти Виконавця;

7.2.3 відмови Виконавця від надання Послуг, після закінчення терміну дії Договору, шляхом відправлення повідомлення про розірвання Договору на адресу Замовника не пізніше 30 (тридцяти) днів до закінчення терміну дії Договору;

7.2.4 за ініціативою однієї із Сторін у разі грубого і/або систематичного порушення іншою Стороною умов Договору;

 

8 Додаткові умови

8.1 Замовник підтверджує, що на момент укладення Договору він ознайомлений і повністю згоден при використанні Послуг і Сайту виконувати умови Угоди про конфіденційність і умови Угоди Користувача.

8.2 Сторони встановили, що назви розділів (статей) Договору призначені виключно для зручності користування текстом Договору і буквального юридичного тлумачення не мають.

8.3 Сторона, у якої відбулися зміни в контактних даних, які можуть вплинути на виконання умов Договору зобов'язана проінформувати про це іншу Сторону протягом 15 днів з моменту таких змін.

8.4 Кожна із Сторін зобов'язана забезпечити конфіденційність отриманої при виконанні Договору технічної, комерційної або іншої інформації, яка має цінність з огляду на її невідомість іншим особам, і вжити заходів щодо нерозголошення такої інформації. У разі розірвання Договору передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом можливі тільки за письмовим дозволом іншої Сторони, незалежно від причин і строку припинення Договору.

8.5 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами (форс-мажор) . Сторони зобов'язуються інформувати одна одну протягом 3-х днів з моменту настання даних обставин.